История кафедры в событиях и мероприятиях

Відкриття факультету удосконалення провізорів (ФУП) при Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ)

Розвиток фармацевтичної галузі України передбачає наявність високопрофесійних спеціалістів – провізорів і фармацевтів. Їх кваліфікаційний рівень має забезпечувати система післядипломної підготовки спеціалістів фармації протягом всього періоду їх професійної діяльності.

Тому в Україні у 80-х роках ХХ сторіччя виникла потреба в розширенні можливостей системи післядипломної підготовки фахівців фармації за рахунок збільшення мережі факультетів при вищих навчальних закладах (ВНЗ). Вказане зумовило відкриття факультету удосконалення провізорів (ФУП) при Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ) Наказом МОЗ України № 758 від 23.12.1983 р., затвердженого Колегією МОЗ України. Середньорічний контингент ФУП складав 500 курсантів. Деканом факультету було призначено проф. І. М. Перцева (наказ ХФІ № 4 від 04.01.1984 р.). Післядипломна підготовка спеціалістів фармації на базі вищого навчального закладу була нетиповою, скоріше як виняток, оскільки в системі МОЗ України для цього були створені інститути підвищення кваліфікації лікарів і провізорів. На той час ці функції виконували Київський інститут удосконалення лікарів ім. П.Л. Шупика та Український інститут удоскона-лення лікарів (м. Харків). Тому ректорату ХФІ разом з деканатом ФУП потрібно було прикласти значні зусилля для виконання поставленого завдання. Важливо зауважити, що такі перетворення і наступний розвиток системи післядипломної підготовки спеціалістів фармації при ХФІ, від ФУП і до сьогодення − Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ), можливі були тільки за особистої підтримки ректора, доктора фармацевтичних наук, доктора хімічних наук, члена-кореспондента Національної академії наук України, професора Черних Валентина Петровича. Це легендарний керівник, з діяльністю якого пов’язаний розвиток не тільки ХФІ і досягнення ним високого рівня Національного фармацевтичного університету (НФаУ), але й фармацевтичної освіти і фармацевтичної галузі України. Особистим здобуткам професора Черних В.П. і його внеску у фармацію присвячено багато публікацій, які описані раніше, і є можливість посилатись на окремі літературні джерела, висловлюючи йому велику шану, повагу і вдячність за те, що наша кафедра стала причетною до загальної історії розвитку НФаУ, фармацевтичної науки і фармації України в цілому. На факультеті було створено провідні кафедри з відповідними курсами, у тому числі і кафедру організації та економіки фармації (ОЕФ), яку очолив у той час кандидат фармацевтичних наук В.М. Толочко. Згодом, коли напрямок діяльності кафедри зазнав змін, вона була перейменована на кафедру управління та економіки фармації (УЕФ) зі спеціальним курсом.

Ректорат ХФІ приділив велику увагу кадровому комплектуванню професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедр ФУП. Для цього на ФУП з навчальних кафедр були переведені провідні доценти та старші викладачі. Перед кафедрами ФУП було поставлено складне завдання − за короткий термін скласти навчально-виробничі плани, забезпечити навчальний процес матеріально-технічною базою, а головне − вперше створити навчально-методичний супровід головного напрямку роботи − післядипломної підготовки спеціалістів фармації. Згодом визначились ще два напрямки: підготовка спеціалістів на передатестаційних циклах і первинна спеціалізація (інтернатура) для випускників ХФІ і фармацевтичних факультетів медичних інститутів (з 1992 р.). На сьогодні кафедра УЕФ існує як структурний підрозділ ІПКСФ НФаУ і пройшла певний шлях, тобто, має свою історію. Напрямки діяльності кафедри направлені на виконання поставлених завдань сучасності, а саме:

  • забезпечення високого рівня знань та практичних навичок спеціалістів фармації;
  • організацію та проведення післядипломної спеціалізації (інтернатури) випускників вищих фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації;
  • організацію та проведення післядипломної підготовки спеціалістів за запитами практичної фармації;
  • проведення науково-дослідних робіт з метою вирішення проблем у фармації та післядипломній системі підготовки фахівців;
  • удосконалення форм та методів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з урахуванням сучасних вимог фармацевтичної науки і практики, а також перспектив їх розвитку;
  • узагальнення досвіду у системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації і на цій основі удосконалення діючих навчальних планів та програм для провізорів-організаторів;
  • створення та впровадження нових підходів у системі післядипломної підготовки провізорів-організаторів, у т.ч. дистанційної форми навчання;
  • виконання функцій опорної кафедри у системі післядипломної підготовки спеціалістів фармації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»;
  • приймання участі у роботі міжнародних і вітчизняних симпозіумів, конференцій, з’їздів і нарад у справах фармації;
  • спілкування та обміну досвідом з навчально-методичних і наукових питань з фахівцями вітчизняних фармацевтичних факультетів і профільних кафедр університетів інших країн світу та ін.

Перший цикл тематичного удосконалення

Перший цикл тематичного удосконалення (ТУ4) «Актуальні питання організації і економіки фармації» був проведений вже з 28 лютого по 13 травня 1984 р. терміном 2,5 місяці (390 год.). На цикл підвищення кваліфікації були зараховані фахівці у кількості 41 особи з 18 областей України і Республіки Крим. Старостою циклу була обрана Шумська Тетяна Єгорівна, зав. аптеки з Ворошиловградської (Луганської) області, агітатором − Гутман Револьд Ізралієвич, зав. центральної районної аптеки з Рівненської області і профгрупоргом − Белкіна Ольга Захарівна, зав. аптеки Дніпропетровської області, старостами груп: 1ї − Печененко Надія Миколаївна, зав. аптеки з м. Харкова; 2ї  − Тильчик Віолета Євстратіївна, зав. аптеки м. Харкова; 3ї  Тішкіна Людмила Іванівна, зав. аптеки з м. Харкова; 4ї  Повещенко Ніна Яківна, зав. аптекою з Донецької області.

У подальшому діяльність кафедри здійснювалась відповідно навчально-виробничих планів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, які щорічно затверджувались МОЗ України за поданням ФУП, після узгодження з ректоратом і особисто з ректором ХФІ.

 тол+ перцевекз_2 група екзам прот

викладачі.7 викладачі.1 викладачі.3 викладачі.4 викладачі.10 викладачі.11 викладачі.2 викладачі.15 викладачі.12

Print Friendly, PDF & Email